ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 13 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.00 το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων


΄Εγκριση ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2018.
Αποδοχή ή μη παράτασης σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 "Αστική βιώσιμη κινητικότητα" του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" και εξουσιοδότηση υπογραφής αυτής.
Έγκριση και διάθεση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις ΄Εργου, για τον καθορισμό των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό  έτος 2018-2019.
Ορισμός εκπροσώπων - μελών στη σχολική επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής.
Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.
΄Εγκριση ή μη επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ΔΟΞΑ  Ν.Σιδηροχωρίου.
Επιστροφή στον Δήμο παραχωρηθείσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Γρατινής στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ". Παραχώρηση κατά χρήση εκ νέου στη ΔΚΕΠΠΑΚ.
Έγκριση ή μη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προμήθειας γάλακτος και κατάρτιση συμπληρωματικής για το επιπλέον δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής, για τα έτη 2018 και 2019.
Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας των εργαζομένων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου και του Ειδικού Συνεργάτη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
Δαπάνη σύνδεσης Αγροτικού Ιατρείου Πόρπης με δίκτυο Ο.Τ.Ε.
Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διενέργειας της δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης αγροτικής Δ.Ε. Αιγείρου Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διενέργειας της δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Ν. Σιδηροχωρίου Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διενέργειας της δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κομοτηνής Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018.
Έγριση ή μη πραγματοποίησης δαπάνης έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017".
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών εργασιών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Έγριση ή μη Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του Τμήματος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης.
Έγριση ή μη Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών, της εργασίας με τίτλο: "Εξωραϊσμός Δημοτικών Νεκροταφείων".

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
    ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ